10b0310e1SSergey Avseyev# -*- mode: yaml; -*-
20b0310e1SSergey Avseyev
30b0310e1SSergey AvseyevBasedOnStyle: LLVM
40b0310e1SSergey AvseyevIndentWidth: 4
50b0310e1SSergey AvseyevBreakBeforeBraces: Linux
60b0310e1SSergey AvseyevColumnLimit: 120
70b0310e1SSergey AvseyevAllowShortFunctionsOnASingleLine: Empty
80b0310e1SSergey AvseyevSortIncludes: false
90b0310e1SSergey AvseyevIndentCaseLabels: true
10ebf3e5c1SSergey AvseyevSpacesInAngles: false
11ebf3e5c1SSergey AvseyevAlwaysBreakTemplateDeclarations: Yes
12